Regulamin dostarczania treści cyfrowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy kursowej
www.olaiblu.pl

Data wejścia w życie Regulaminu: 04.11.2019r.

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 22.01.2020r.

Właścicielem Platformy kursowej oraz dostawcą i twórcą kursów online jest Aleksandra Nadaj, prowadząca działalność pod firmą Funcreative Aleksandra Nadaj, ul. Sosnowa 55, 07-202 Wyszków, posiadająca numer NIP: 7622001697 oraz wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z treści cyfrowych Kursu oraz dostępu do Platformy kursowej, w szczególności warunki składania Zamówienia, dokonywania płatności, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Dostawcy.

W związku z korzystaniem z Kursu oraz Platformy kursowej, możesz skontaktować się z Dostawcą drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@olaiblu.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Funcreative Aleksandra Nadaj, ul. Sosnowa 55, 07-202 Wyszków.

I. DEFINICJE

 1. Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia oraz, któremu dostarczane są treści cyfrowe Kursu i na rzecz którego świadczone są Usługi.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kurs – treści cyfrowe udostępniane przez Dostawcę na Platformie kursowej w formie kursu online lub poszczególnych lekcji danego kursu online.
 4. Konto – podstrona Platformy kursowej, w której Klient ma możliwość korzystania z Kursu i do której dostęp Klienta jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu i dokonaniu przez niego jednorazowej rejestracji oraz po każdorazowym zalogowaniu, polegającym na podaniu loginu i hasła.
 5. Platforma kursowa – strona internetowa pod adresem: kontakt@olaiblu.pl poprzez którą możliwe jest uzyskanie dostępu do Konta i korzystanie z Kursu.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin dostarczania treści cyfrowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Kursowej.
 7. Dostawca – Aleksandra Nadaj, prowadząca działalność pod firmą Funcreative Aleksandra Nadaj, ul. Sosnowa 55, 07-202 Wyszków, posiadająca numer NIP: 7622001697 oraz wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej.
 8. Umowa – umowa o dostarczanie treści cyfrowych Kursu oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną umożliwiających Klientowi dostęp do Konta na Platformie kursowej w celu korzystania z Kursu, zawierana pomiędzy Klientem a Dostawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Usługa (Usługi) – usługa polegająca na założeniu i utrzymywaniu Konta Klienta w ramach Platformy kursowej, świadczona przez Dostawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Platformy kursowej.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest również regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz określa zasady korzystania przez Klientów z Kursu i Platformy kursowej.
 2. Jeżeli Klient zapisze się do newslettera udostępnionego przez Dostawcę, Dostawca będzie również świadczył na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach i produktach Dostawcy. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Dostawcy.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Za pośrednictwem Platformy kursowej Dostawca dostarcza treści cyfrowe Kursu oraz świadczy Usługi na warunkach określonych w Umowie.
 5. Do korzystania z Platformy kursowej oraz Kursu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Klient powinien posiadać jedynie urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną wersją jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari, zainstalowane oprogramowanie do odtwarzania materiałów wideo oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia usług na rzecz Klienta za pośrednictwem Platformy kursowej przez podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną i wyłączną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.
 7. Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie treści cyfrowych Kursu oraz treści Platformy kursowej przysługują Dostawcy i nie mogą być powielane bez pisemnej zgody Dostawcy.

III. SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Klient dokonuje Zamówienia na stronie Platformy kursowej lub innej stronie, na której został udostępniony formularz Zamówienia.
 2. Składając Zamówienie po raz pierwszy z danego adresu e-mail, Klient zakłada jednocześnie Konto na Platformie kursowej. Do założenia takiego Konta niezbędne są następujące dane Klienta: login (nazwa użytkownika), hasło, adres e-mail. Klient ma obowiązek chronić hasło i dostęp do Konta oraz nie udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.
 3. Dostęp do Kursu Klient otrzymuje po zawarciu z Dostawcą Umowy i zaksięgowaniu płatności Klienta, a w przypadku, gdy Klient nie wyraził zgody na dostarczanie treści cyfrowych przed upływem terminu wypowiedzenia Umowy, dopiero po upływie tego terminu. Umowa, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, zostaje zawarta z momentem skutecznego złożenia przez Klienta Zamówienia. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony w przypadku złożenia Zamówienia dotyczącego pojedynczego Kursu oraz na czas określony w przypadku złożenia zamówienia dotyczącego czasowej subskrypcji wybranego Kursu, odpowiadający czasowi trwania wybranej subskrypcji.
 4. Po zaksięgowaniu płatności Klienta, Dostawca przesyła na adres e-mail podany przez Klienta, potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z dowodem zakupu, niniejszym Regulaminem oraz instrukcją uzyskania dostępu do Kursu. Dodatkowo Dostawca informuje Klienta o wyłączeniu prawa do odstąpienia od Umowy, jeżeli ma to zastosowanie.
 5. W przypadku, gdy Klient dokonuje zakupu z już istniejącego Konta, Dostawca przesyła na adres e-mail przypisany do tego Konta Klienta potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z dowodem zakupu, niniejszym Regulaminem oraz instrukcją uzyskania dostępu do Kursu. Dodatkowo Dostawca informuje Klienta o wyłączeniu prawa do odstąpienia od Umowy, jeżeli ma to zastosowanie.
 6. Z chwilą zalogowania się do Konta Klienta po zawarciu Umowy, treści cyfrowe objęte przedmiotem Umowy uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
 7. Z chwilą dostarczenia treści cyfrowych Kursu Klientowi, otrzymuje on licencję odpłatną, niewyłączoną, niezbywalną i niepodlegającą sublicencji, obejmującą wyłącznie pole eksploatacji zawierające wyświetlanie udostępnionych materiałów wyłącznie we własnym zakresie i na własne potrzeby. W szczególności Klient nie może pobrać udostępnionych materiałów wideo na komputer lub inne urządzenie, z którego korzysta celem wyświetlenia treści Kursu i treści Platformy kursowej oraz kopiować udostępnionych materiałów w jakiejkolwiek postaci i rozpowszechniać ich osobom trzecim.
 8. Licencja, określona w pkt 7 jest licencją terminową. W przypadku usunięcia Konta Klienta z powodów wskazanych w niniejszym Regulaminie, skutecznego odstąpienia przez Klienta od Umowy albo zakończenia okresu subskrypcji, licencja wygasa w dniu skutecznego usunięcia Konta z Platformy kursowej, w dniu odebrania przez Dostawcę oświadczenia o odstąpieniu lub w dniu wygaśnięcia subskrypcji.
 9. Klient nie może uzyskać dostępu do treści Kursu anonimowo lub pod pseudonimem.

IV. SPOSÓB KORZYSTANIA Z KURSU I PLATFORMY KURSOWEJ

 1. Dostęp do zawartości Kursu może być możliwy w ramach różnych pakietów, szczegółowo opisanych na Platformie kursowej. W szczególności Klientowi może zostać udostępniona możliwość zakupu jednorazowego dostępu do Kursu, subskrypcji czasowej Kursu, w której w każdym miesiącu Klientowi mogą zostać udostępniane poszczególne materiały Kursu lub możliwość zakupu pojedynczych lekcji Kursu z poszczególnych miesięcy.
 2. Klient każdorazowo loguje się do Platformy kursowej za pomocą swojego Konta utworzonego przy złożeniu pierwszego Zamówienia na podany adres email.
 3. Klient zobowiązany jest korzystać z Platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1) korzystać z Platformy kursowej w sposób niezakłócający korzystania z tej Platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2) nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularza Zamówienia udostępnianego przez Dostawcę,
  3) nie udostępniać danych dostępowych do swojego Konta Klienta w Platformie kursowej jakimkolwiek osobom trzecim,
  4) nie rozpowszechniać treści cyfrowych tworzących zawartość Kursu bez uprzedniej zgody Dostawcy.
 4. W razie korzystania z Platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, w szczególności powzięcia przez Dostawcę wiarygodnej informacji o dopuszczana się przez Klienta naruszenia praw autorskich do treści cyfrowych, Dostawca zachowuje prawo do zablokowania lub zawieszenia Klientowi dostępu do zawartości Kursu. Ponadto rozpowszechnianie bez zgody Dostawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W sytuacji, gdy podejrzenie naruszenia okaże się niezasadne, Konto Klienta zostanie odblokowane.
 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Platformy kursowej Dostawca – po uprzednim wezwaniu Klienta drogą mailową do zaprzestania, w terminie 7 (siedmiu) dni, naruszania powyższych zasad – w razie bezskuteczności wystosowanego wezwania, może wypowiedzieć Klientowi, drogą mailową i ze skutkiem natychmiastowym, Umowę oraz usunąć Konto Klienta. W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Platformy kursowej, Dostawca ma prawo wypowiedzieć Klientowi – drogą mailową, ze skutkiem natychmiastowym – Umowę oraz usunąć Konto Klienta. Rozwiązanie Umowy nastąpi z dniem usunięcia Konta Klienta. W związku z usunięciem Konta i rozwiązaniem Umowy, Klientowi nie przysługują żadne roszczenia względem Dostawcy, w szczególności nie przysługuje roszczenie zwrotu płatności za dostęp do Kursu.
 6. Dostęp do treści wchodzących w skład Kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na Platformie kursowej. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Klient utraci dostęp do Kursu. Jeżeli dostęp do Kursu przyznawany jest na czas nieoznaczony, Dostawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Kursu, o czym uprzedzi Klienta przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Klient będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.
 7. Dostawca zapewnia całodobowy dostęp do Kursu, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Dostawcy.
 8. Szczegóły dostępu do Kursów zostały przedstawione przez Dostawcę na właściwej podstronie Platformy kursowej, oferującej nabycie materiałów Platformy kursowej.
 9. Dostawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Platformy kursowej. Dostawca podejmuje również środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Jednocześnie Dostawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Klienta w sieci Internet.
 10. Klient, który posiada Konto na Platformie kursowej może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie poprzez zgłoszenie Dostawcy żądania usunięcia Konta. Rozwiązanie Umowy nastąpi z dniem usunięcia Konta Klienta. W związku z usunięciem Konta i rozwiązaniem Umowy, Klientowi nie przysługują żadne roszczenia względem Dostawcy, w szczególności nie przysługuje roszczenie zwrotu płatności za dostęp do Kursu.

V. PŁATNOŚĆ

 1. Samo posiadanie Konta oraz przeglądanie Platformy kursowej jest nieodpłatne. Natomiast uzyskanie dostępu do zawartości Kursu jest odpłatne.
 2. Zakup do Kursu odbywa się poprzez wybór pakietu umożliwiającego uzyskanie takiego dostępu. Po wyborze pakietu Klient zostanie przeniesiony do formularza Zamówienia, w którym Klient podaje dane niezbędne do jego realizacji oraz wybiera sposób płatności za Zamówienie.
 3. Klient może dokonać płatności za pomocą przelewu tradycyjnego lub poprzez udostępniony przez Dostawcę system płatności. W przypadku korzystania z systemu płatności, Klient zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za Zamówienie. Dostępne metody płatności za Zamówienie prezentowane są Klientowi na etapie składania Zamówienia.
 4. Wszystkie ceny podane są w polskiej walucie i są cenami brutto (nie zawierają podatku VAT).

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY I REKLAMACJE

 1. Dostawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi treść cyfrową wolną od wad oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli dostarczona treść cyfrowa ma wadę prawną lub fizyczną (rękojmia za wady).
 2. Dostawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy kursowej w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości, jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów.
 3. Jeśli Klient stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Dostawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie funkcjonowania Platformy Kursowej i Kursu, za co wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca pisemnie na adres: Funcreative Aleksandra Nadaj, ul. Sosnowa 55, 07-202 Wyszków lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@olaiblu.pl
 5. Klient ma prawo powiadomić Dostawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy kursowej oraz o nieprawidłowym jego zdanie funkcjonowaniem dostępu do Kursu – ujawnionych w trakcie korzystania z Platformy lub Kursu.
 6. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy kursowej lub Kursu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Dostawca niezwłocznie powiadamia Klienta.
 7. W reklamacji Klient powinien podać swój login, adres e-mail oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy kursowej pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 8. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Dostawcy.
 9. Kompletna reklamacja zostanie rozpatrzona przez Dostawcę w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od daty doręczenia mu reklamacji, a Dostawca ustosunkuje się do niej za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 10. Klient w każdym czasie w trakcie trwania postępowania reklamacyjnego przed Dostawcą może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez podmiot trzeci i w tym celu:
  1) wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
  2) wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
  3) o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 11. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 12. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenia, o którym mowa w ust. 10 i 11 powyżej nie stanowią zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Dostawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.

VII. MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument, który zawarł z Dostawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. Klient może odstąpić do umowy wykorzystując wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Aby odstąpić od Umowy, Konsument musi poinformować Dostawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli wysłanego do Dostawcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy – na przykład poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej na adresy kontaktowe Dostawcy wskazane w niniejszym Regulaminie.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Dostawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Dostawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 4. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał dostarczenia treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zobowiązany jest do zapłaty Dostawcy kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Dostawcę o odstąpieniu od Umowy, chyba że zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu treści cyfrowe objęte umową zostały dostarczone Klientowi w całości i prawo odstąpienia nie przysługuje.

VIII. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Dostawca.
 2. Dane osobowe przekazywane w związku ze składaniem Zamówienia przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania Umowy, w celu spełnienia przez Dostawcę obowiązków nałożonych prawem oraz w  celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń związanych z Umową.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zasady postępowania z plikami cookies opisane zostały w Polityce Prywatności Dostawcy dostępnej pod adresem: kontakt@olaiblu.pl .

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych w związku z zwartą Umową pomiędzy Dostawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Dostawcę.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Aktualny Regulamin jest publikowany na Platformie kursowej w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 5. Dostawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, wprowadzania i odwoływania ofert, promocji oraz zmian cen widocznych na Platformie kursowej, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Platformie kursowej bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy z Dostawcą.